Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego G-1 E i D (bez prac kontrolno-pomiarowych)

Termin: 18.11.2019 - 20.11.2019
Miejsce: Dom Technika NOT w Katowicach, ul.Podgórna 4

do pobrania: karta zgłoszenia na kurs w terminie 18-20.11.2019r.

Kurs przygotowawczy odbędzie się w terminie: 18.11.2019 r. do 20.11.2019 r.
Wykłady będą się odbywały przez 3 dni robocze od godz. 15:00 do 19:00.
Kurs kończy się egzaminem w dniu 21.11.2019 r. o godz. 14:30.

Zajęcia i egzamin odbędą się w Domu Technika, II piętro, sala nr 40.
Sprawy formalne można załatwić w Biurze OZW SEP (Dom Technika, II p. pokój nr 36.)

 

Przyjmujemy zgłoszenia: e-mailem: biuro@sep.katowice.pl,  fax  32 255 25 03 lub karty złożone w naszym biurze.

Opłata za jednego uczestnika wynosi 350 zł (brutto) plus za egzamin 225 zł (osobno płatny jest egzamin z eksploatacji, osobno z dozoru). W opłacie kursu uwzględnione są materiały pomocnicze. Wyżej wymienioną kwotę opłaty za kurs prosimy przelać na konto Oddziału Zagłębia Węglowego SEP przed rozpoczęciem kursu:

PKO  BP SA I O/Katowice Nr  11 1020 2313 0000 3102 0177 7945

lub wpłacić gotówką w kasie w biurze Oddziału Zagłębia Węglowego SEP

W przypadku rezygnacji z kursu zgłaszający zobowiązuje się powiadomić o tym organizatora.
W przypadku zgłoszenia rezygnacji z kursu do czwartku poprzedzającego rozpoczęcie zajęć uczestnik nie ponosi kosztów uczestnictwa.
W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji z kursu i nie wzięcia w nim udziału, uczestnik ponosi pełne koszty kursu.

Program:

  1. Ochrona przeciwporażeniowa do 1 kV.
  2. Zasady budowy i montażu instalacji elektrycznych.
  3. Przepisy z zakresu gospodarki  energetycznej.
  4. Zasady budowy i działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń,  instalacji i sieci.
  5. Zasady ratowania porażonego prądem elektrycznym. Ochrona przed pożarem
  6. Bezpieczeństwo  i higiena pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych.
  7. Zasady  eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń  i sieci.