Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego G-1 E i D (z pracami kontrolno-pomiarowymi)

Termin: 23.05.2022 - 30.05.2022
Miejsce: Dom Technika NOT w Katowicach, ul.Podgórna 4

do pobrania: karta zgłoszenia

Kurs przygotowawczy odbędzie się w terminie od 23.05.2022r. do 30.05.2022r. Wykłady będą się odbywały przez 6 dni roboczych (od poniedziałku do poniedziałku) od godz. 10:00 do 13:30. Kurs kończy się egzaminem (termin egzaminu – wstępnie ustalony na 30.05.2022r. – poniedziałek, godzina 13:30). Zajęcia i egzamin odbędą się w Domu Technika w Katowicach, ul. Podgórna 4, II piętro,
sala nr 40.

Zgłoszenia przyjmujemy: osobiście w biurze OZW SEP, mieszczącym się w Domu Technika w Katowicach, ul. Podgórna 4, II piętro, pokój nr 36 ; e-mailem: (biuro@sep.katowice.pl) lub faksem (32 255 25 03).

Opłata za jednego uczestnika wynosi 550 zł (brutto) plus za egzamin 301zł (osobno płatny jest egzamin z eksploatacji, osobno z dozoru). W opłacie kursu uwzględnione są materiały pomocnicze. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia i terminu rozpoczęcia kursu opłatę prosimy przelać na konto Oddziału Zagłębia Węglowego SEP:

PKO  BP SA I O/Katowice Nr  11 1020 2313 0000 3102 0177 7945

lub wpłacić gotówką w kasie Oddziału Zagłębia Węglowego SEP (ul. Podgórna 4, pokój 36)

W przypadku rezygnacji z kursu zgłaszający zobowiązuje się powiadomić o tym organizatora. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z kursu do czwartku poprzedzającego rozpoczęcie zajęć uczestnik nie ponosi kosztów uczestnictwa. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji z kursu i nie wzięcia w nim udziału, uczestnik ponosi pełne koszty kursu.

Program ramowy:

 1. Przepisy z zakresu gospodarki paliwowo-energetycznej
 2. Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
 4. Zasady budowy i warunki techniczne instalacji
 5. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
 6. Nowe  warunki  bezpieczeństwa dotyczące  wykonywania prac  kontrolno-pomiarowych.
 7. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach i urządzeniach elektrycznych .
 8. Pomiary środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
 9. Ochrona przed pożarem
 10. Zasady ratowania porażonego prądem elektrycznym
 11. Pomiary eksploatacyjne urządzeń elektrycznych