Szkolenie seminaryjne „Bezpieczeństwo i higiena pracy przy robotach pod i w pobliżu napięcia w instalacjach elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia w świetle nowego rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.08.2019r”

Termin: 12.02.2020
Miejsce: Dom Technika NOT w Katowicach, ul. Podgórna 4, sala nr 4 (parter)

do pobrania:

Wykladowca:

 • Bogumił Dudek (Przewodniczący Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Elektryce SEP) tegoroczny laureat „Złotych szelek” miesięcznika Atest – Ochrona pracy!

 

W programie szkolenia:

 

 • Omówienie i interpretacja zapisów nowego rozporządzenia (wchodzi w życie w marcu 2020 r.). Różnice między pracodawcą a prowadzącym eksploatację.
 • Interpretacja norm przedmiotowych dotyczących eksploatacji urządzeń energetycznych PN-EN 50110-1 z 2013 roku i PN-EN 50110-2
 • Organizacja pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych. Pasy ochronne, technologiczne, służebności wokół elektroenergetycznych linii – a prowadzenie robót elektrycznych.
 • Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy – obowiązkowa! Plany BIOZ – o co chodzi?
 • Diagnostyka i nowe prace kontrolno-pomiarowe w instalacjach i sieci elektroenergetycznej
 • Kwalifikacje elektryków a problem ustawicznego kształcenia i okresowego zdawania egzaminów

 

Zalecane publikacje do zapoznania się na szkolenie:

 • Rozp. Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z dn. 25.09.2019 r., poz. 1830)
 • Akademia Energetyki drukowana w miesięczniku Energetyka w latach 2016-2019 (20 wykładów)
 • Dudek B.: Technologie i bezpieczeństwo wymiany pod napięciem przewodów odgromowych na przewody typu OPGW na liniach napowietrznych  (ŚWE 2/2016)

Dudek B.: Praca sprzętem zmechanizowanym przy urządzeniach elektroenergetycznych, w tym pod napięciem  (ŚWE 4/2015)

 

Informacje organizacyjne:

 

•    Kartę zgłoszenia i aktualny plan można pobrać ze strony internetowej www.sep.katowice.pl  lub w biurze OZW SEP
•    Pisemne zgłoszenia (na kartach zgłoszenia) zawierające: imię, nazwisko, numer ewidencyjny (członkowski), adres, e-mail, numer telefonu, dane do wystawienia faktury, przyjmowane są do piątku poprzedzającego wybrane szkolenie lub do wyczerpania miejsc.
•    Zgłoszenia proszę kierować:
- na adres OZW SEP: 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pokój 36,
- lub e-mail: biuro@sep.katowice.pl ,
- lub fax 32 255 25 03
- lub osobiście złożyć w biurze OZW SEP
•    Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze zobowiązaniem pokrycia kosztów szkolenia, nawet w przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu. Wycofanie karty zgłoszenia bez pokrywania kosztów szkolenia – do poniedziałku (do godziny 12:00) poprzedzającego dane szkolenie.
•    Opłatę należy wnieść najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia.
•    Opłaty ulgowe przewidziane są dla:

 •   członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (warunek: opłacone składki, ulga przysługuje na uczestnictwo w 5 szkoleniach w roku)
 •   członków Kół przy Oddziale Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (warunek: opłacone składki oraz aktywne członkostwo przez minimum rok).  

•    Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały (na płycie lub innym nośniku) oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
•    W przerwach szkolenia zapewniamy kawę, herbatę oraz poczęstunek.
•    Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie.

Koszty i warunki uczestnictwa

•   Opłata ulgowa dla członków ŚOIIB – 25 zł, (warunek: opłacone składki, ulga przysługuje na uczestnictwo w 5 szkoleniach w roku)

•   Opłata ulgowa dla członków OZW SEP – 25 zł, (warunek: opłacone składki oraz aktywne członkostwo przez minimum rok).  

•   Opłata pełna: 200 zł,