Szkolenie seminaryjne "Ochrona odgromowa obiektów budowlanych w świetle aktualnych przepisów oraz zastosowanie w praktyce”

Termin: 06.05.2020
Miejsce: Dom Technika NOT w Katowicach, ul. Podgórna 4, sala nr 4 (parter)

do pobrania:

Wykladowca:

 • mgr inż. Julian Wiatr

W programie szkolenia m.in.:

 1. Jakość energii elektrycznej i jej wpływ na pracę zasilanych urządzeń.
 2. Schemat układu zasilania budynku w energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-prawnymi.
 3. Ciągi niezawodnościowe oraz ich wpływ na układ tworzący PWP.
 4. Podstawy teorii pożarów: - trójkąt pożarowy, - krzywe pożarowe, - ocena zagrożeń, - przebieg pożaru,- rodzaje pożarów.
 5. Zasilanie urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru oraz wymagania stawiane urządzeniom i odbiornikom w zakresie ochrony ppoż.
 6. Wymagania w zakresie reakcji na ogień stawiane kablom i przewodem przez Rozporządzenie CPR.
 7. Wymagania techniczne i prawne stawiane Przeciwpożarowemu Wyłącznikowi Prądu oraz metodyka jego konstruowania. Układy sterowania oraz przykładowe rozwiązania konstrukcyjne. Dopuszczanie do instalacji w obiekcie zestawu tworzącego Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu oraz wymagania eksploatacyjne
 8. Metodyka wyłączenia generatora PV w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej.
 9. Porozumienie wspólne GINB oraz Komendanta Głównego PSP w sprawie art. 56 Ustawy prawo budowlane w przypadku wykonania obiektu budowlanego niezgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.
 10. Uzgadniane projektu budowlanego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Informacje organizacyjne:

•    Kartę zgłoszenia i aktualny plan można pobrać ze strony internetowej www.sep.katowice.pl  lub w biurze OZW SEP
•    Pisemne zgłoszenia (na kartach zgłoszenia) zawierające: imię, nazwisko, numer ewidencyjny (członkowski), adres, e-mail, numer telefonu, dane do wystawienia faktury, przyjmowane są do piątku poprzedzającego wybrane szkolenie lub do wyczerpania miejsc.
•    Zgłoszenia proszę kierować:
- na adres OZW SEP: 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pokój 36,
- lub e-mail: biuro@sep.katowice.pl ,
- lub fax 32 255 25 03
- lub osobiście złożyć w biurze OZW SEP
•    Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze zobowiązaniem pokrycia kosztów szkolenia, nawet w przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu. Wycofanie karty zgłoszenia bez pokrywania kosztów szkolenia – do poniedziałku (do godziny 12:00) poprzedzającego dane szkolenie.
•    Opłatę należy wnieść najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia.
•    Opłaty ulgowe przewidziane są dla:

 •   członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (warunek: opłacone składki, ulga przysługuje na uczestnictwo w 5 szkoleniach w roku)
 •   członków Kół przy Oddziale Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (warunek: opłacone składki oraz aktywne członkostwo przez minimum rok).  

•    Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały (na płycie lub innym nośniku) oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
•    W przerwach szkolenia zapewniamy kawę, herbatę oraz poczęstunek.
•    Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie.

Koszty i warunki uczestnictwa

•   Opłata ulgowa dla członków ŚOIIB – 25 zł, (warunek: opłacone składki, ulga przysługuje na uczestnictwo w 5 szkoleniach w roku)

•   Opłata ulgowa dla członków OZW SEP – 25 zł, (warunek: opłacone składki oraz aktywne członkostwo przez minimum rok).  

•   Opłata pełna: 200 zł,