Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego G-1 E i D (z pracami kontrolno-pomiarowymi)

Termin: 29.07.2024 - 01.08.2024
Miejsce: Dom Technika NOT w Katowicach, ul.Podgórna 4

do pobrania: karta zgłoszenia

Kurs przygotowawczy odbędzie się w terminie od 29.07.2024r. do 1.08.2024r. Wykłady będą się odbywały przez 4 dni robocze (od poniedziałku do czwartku) od godz. 9:00 do 13:00. Kurs kończy się egzaminem (termin egzaminu: 1.08.2024r. – czwartek, od godziny 13:15). Zajęcia i egzamin odbędą się w Domu Technika w Katowicach, ul. Podgórna 4, II piętro, sala nr 40.

Zgłoszenia przyjmujemy: e-mailem: (biuro@sep.katowice.pl), faksem (32 255 25 03) lub osobiście w biurze OZW SEP, mieszczącym się w Domu Technika w Katowicach, ul. Podgórna 4, II piętro, pokój nr 36.

Opłata za jednego uczestnika wynosi 550 zł (brutto) plus za egzamin 430  (osobno płatny jest egzamin z eksploatacji, osobno z dozoru). W opłacie kursu uwzględnione są materiały pomocnicze. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia i terminu rozpoczęcia kursu opłatę prosimy przelać na konto Oddziału Zagłębia Węglowego SEP:

PKO  BP SA I O/Katowice Nr  11 1020 2313 0000 3102 0177 7945

lub wpłacić kartą/gotówką w kasie Oddziału Zagłębia Węglowego SEP (ul. Podgórna 4, pokój 36).

 

UWAGA! W przypadku nie zebrania minimalnej ilości uczestników termin kursu może ulec przesunięciu.

 

W przypadku rezygnacji z kursu zgłaszający zobowiązuje się powiadomić o tym organizatora. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z kursu do środy poprzedzającej rozpoczęcie zajęć uczestnik nie ponosi kosztów uczestnictwa. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji z kursu i nie wzięcia w nim udziału, uczestnik ponosi pełne koszty kursu.

Program ramowy:

 1. Przepisy z zakresu gospodarki paliwowo-energetycznej
 2. Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
 4. Zasady budowy i warunki techniczne dla instalacji elektrycznych
 5. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
 6. Nowe  warunki  bezpieczeństwa dotyczące  wykonywania prac  kontrolno-pomiarowych.
 7. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach i urządzeniach elektrycznych
 8. Pomiary środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
 9. Ochrona przed pożarem
 10. Zasady ratowania porażonego prądem elektrycznym
 11. Pomiary eksploatacyjne urządzeń elektrycznych - teoria i ćwiczenia praktyczne

 

UWAGA ZMIANY!

NOWE WYMAGANIA DLA OSÓB PRZYSTĘPUJACYCH DO EGZAMINÓW

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1.07.2022r. w sprawie zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2022 poz. 1392) określa wymagania dla osób przystępujących do egzaminów kwalifikacyjnych:

- Podczas egzaminu należy wylegitymować się dokumentem ze zdjęciem zawierający numer PESEL (najlepiej ważny dowód osobisty lub paszport)

- Wraz z wnioskiem egzaminacyjnym należy złożyć dokumenty:

 • potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej
 • dokument potwierdzający posiadanie wiedzy na egzamin (wystarczy jeden z niżej wymienionych):

 

 1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
 5. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 6. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 7. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
 8. zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.