uwaga zmiany!

NOWE WYMAGANIA DLA OSÓB PRZYSTĘPUJACYCH DO EGZAMINÓW

określa Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1.07.2022r. w sprawie zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2022 poz. 1392) :

 • posiadanie dokumentu ze zdjęciem zawierającego numer PESEL (najlepiej ważny dowód osobisty lub paszport)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej
 • wypełniony wniosek egzaminacyjny
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy na egzamin, tj:
 1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
  – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

      Posiadanie wiedzy na egzamin mogą również potwierdzać:

 1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
 4. zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

 


 

CENA EGZAMINU  2024r.

 

Zgodnie z § 14 ust 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1  lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2022, poz. 1392) opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji pobierana jest w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników.

Cena egzaminu od 1.01.2024 do 30.06.2024 roku będzie wynosić 424,20 zł, a od 1.07.2024 do 31.12.2024 roku będzie wynosić 430zł.

W 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w dwóch etapach. Od 1.01. najniższa pensja będzie wynosiła 4242 zł, a od 1.07. - 4300 zł. Mówi o tym rozporządzenie Rady Ministrów z 15.09.2023r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (Dz. U. z 2023, poz. 1893). W związku z tym cena egzaminu kwalifikacyjnego wyniesie odpowiednio: 424,20 zł i 430 zł.


Zgodnie z § 14 ust 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2022, poz. 1392), opłatę za egzaminy prosimy wnosić na nasze konto.

Numer konta bankowego: 11 1020 2313 0000 3102 0177 7945.

W tytule wpłaty nalezy podać imię i nazwisko osoby przystępujacej do egzaminu oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego.


 

Tu sprawdzisz: