Uwaga!

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Tekst rozporzadzenia: Dz. U. 2022 poz 1392 ) obowiązują nowe druki wniosków kwalifikacyjnych


W celu przystapienia do egzaminu kwalifikacyjnego wraz z wypełnionym wnioskiem nalezy złożyć dokumenty:

 • potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej
 • dokument potwierdzający posiadanie wiedzy na egzamin (wystarczy jeden z wymienionych poniżej):
 1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
  – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

      Posiadanie wiedzy na egzamin mogą również potwierdzać:

 1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
 4. zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

 

DRUKI WNIOSKÓW EGZAMINACYJNYCH :

Uwaga! Wnioski prosimy drukować na jednej kartce, dwustronnie !

 

Grupa 1 - egzamin elektryczny:

Grupa 2 - egzamin energetyczny (cieplny) :

Grupa 3 - egzamin gazowy:


Tu sprawdzisz: