SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA EGZAMINU

Szczegółowa tematyka egzaminu obejmuje zakres wymagań odnośnie wiedzy jaką powinny wykazać się osoby zajmujące się eksploatacją na stanowiskach Eksploatacji i/lub Dozoru, a określonych w par. 6 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 w zależności od eksploatowanych instalacji, urządzeń i sieci elektroenergetycznych, energetycznych lub gazowych, podanych w załączniku nr 1 do wyżej wymienionego Rozporządzenia.

 


 

ZASADY POSIADANIA KWALIFIKACJI I ZAKRES EGZAMINU

 

Szczegółowe zasady posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 89, poz. 828 i Dz.U. z 2005r., nr 141, poz. 1189) na podstawie art. 54 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 o Prawie Energetycznym (Dz. U. Nr 54, poz.348 z późniejszymi zmianami).

Uwaga! W dniu 20.05.2021r. uchwalono zmiany w Prawie Energetycznym. Link do Uchwały o zmianie ustawy Prawo Energetyczne oraz niektórych innych ustaw: Dz. U 2021 poz. 1093. Link do pełnego tekstu Ustawy Prawo Energetyczne: Dz.U.1997 nr 54 poz 348

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej - Ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2016r., poz. 65).

Osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego powinna wykazać się znajomością:

 • postanowień zawartych w obowiązujących, wyżej wymienionych aktach prawnych,
 • przepisów budowy urządzeń energetycznych,
 • przepisów eksploatacji urządzeń energetycznych,
 • norm,
 • kodeksu pracy,
 • zarządzeń i instrukcji stanowiskowych i zakładowych,
 • zasad udzielania pomocy przedlekarskiej.

- wszystko w zakresie określonym Wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji

Zakres egzaminu G1-E

 1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci
 2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy
 5. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska

Zakres egzaminu G1-D

 1. Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii
 3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 4. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz normy i warunki techniczne , jakim powinny odpowiadać urządzenia, instalacje i sieci
 5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska
 6. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci
 7. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci
 8. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

Zakres egzaminu G2-E

 1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci
 2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy
 5. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska


Zakres egzaminu G2-D

 1. Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci , z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii
 3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, nstalacji i sieci
 4. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz normy i warunki techniczne , jakim powinny odpowiadać urządzenia, instalacje i sieci
 5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska
 6. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci
 7. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci
 8. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych


Zakres egzaminu G3-E

 1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci
 2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy
 5. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska


Zakres egzaminu G3-D

 1. Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii
 3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 4. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz normy i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać urządzenia, instalacje i sieci
 5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska
 6. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci
 7. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci
 8. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

Tu sprawdzisz: