Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego G-1 E i D (bez prac kontrolno-pomiarowych)

Termin: 23.05.2022 - 26.05.2022
Miejsce: Dom Technika NOT w Katowicach, ul.Podgórna 4

do pobrania: karta zgłoszenia

Kurs przygotowawczy odbędzie się w terminie od 23.05.2022r. do 26.05.2022r. Wykłady będą się odbywały przez 4 dni robocze (od poniedziałku do czwartku) od godz. 10:00 do 13:30. Kurs kończy się egzaminem (termin egzaminu – wstępnie ustalony na 26.05.2022r. – czwartek, godzina 13:30). Zajęcia i egzamin odbędą się w Domu Technika w Katowicach, ul. Podgórna 4, II piętro, sala nr 40.

Zgłoszenia przyjmujemy: osobiście w biurze OZW SEP, mieszczącym się w Domu Technika w Katowicach, ul. Podgórna 4, II piętro, pokój nr 36 ; e-mailem: (biuro@sep.katowice.pl) lub faksem (32 255 25 03).

Opłata za jednego uczestnika wynosi 350 zł (brutto) plus za egzamin 301zł (osobno płatny jest egzamin z eksploatacji, osobno z dozoru). W opłacie kursu uwzględnione są materiały pomocnicze. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia i terminu rozpoczęcia kursu opłatę prosimy przelać na konto Oddziału Zagłębia Węglowego SEP:

PKO  BP SA I O/Katowice Nr  11 1020 2313 0000 3102 0177 7945

lub wpłacić gotówką w kasie Oddziału Zagłębia Węglowego SEP (ul. Podgórna 4, pokój 36)

W przypadku rezygnacji z kursu zgłaszający zobowiązuje się powiadomić o tym organizatora. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z kursu do czwartku poprzedzającego rozpoczęcie zajęć uczestnik nie ponosi kosztów uczestnictwa. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji z kursu i nie wzięcia w nim udziału, uczestnik ponosi pełne koszty kursu.

PROGRAM RAMOWY

1. Organizacja bezpiecznej pracy przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych
2. Zasady wykonywania pomiarów i badań
3. Ogólne zasady eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
4. Zasady budowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
5. Ochrona przeciwporażeniowa
6. Działanie prądu elektrycznego na organizm człowieka
7. Ratowanie osób porażonych prądem elektrycznym
8. Ochrona przeciwporażeniowa przy urządzeniach elektrycznych